Reglement Vrienden van de Bussen-Schutten

  1. "Vrienden van de Bussen-Schutten" zijn personen van 18 jaar en ouder.

  2. De minimale jaarlijkse bijdrage voor de "Vrienden van de Bussen-Schutten" bedraagt € 30,-

  3. Men kan lid worden door zich aan te melden via vrienden@bussen-schutten.nl. U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd.

  4. Vrienden hebben geen rechten of plichten zoals algemene leden van de Bussen-Schutten en als zodanig geen stemrecht of toegang tot de algemene vergaderingen.

  5. Men verbindt zich voor één jaar en de financiële bijdrage dient in één keer te worden voldaan aan het begin van het kalenderjaar.

  6. Afmelding van de Vrienden van geschiedt schriftelijk via vrienden@bussen-schutten.nl of via één van de bestuursleden aan het begin van het kalenderjaar.

  7. Vrienden ontvangen het Jaarprogramma ter informatie en krijgen, indien gewenst, een vermelding op de website.

  8. Voor de vrienden wordt jaarlijks aan het einde van het seizoen een "Vrienden kampioenschieten" georganiseerd.

  9. Het bestuur behoudt zich het recht voor om personen die de Bussen-Schutten moedwillig in een kwaad daglicht stellen of zich niet houden aan de normen en waarden van onze vereniging, het lidmaatschap van de ‘Vrienden van de Bussen-Schutten’ te ontnemen of te ontzeggen.